SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ

Taraflar

İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi (“Sözleşme”),169 Rue Edouard Vaillant Bat.E / 407 ROUBAIX FRANCE  adresinde mukim bulunan avrupacarsi.com (“AC”)  ile  avrupacarsi.com alan adli e-ticaret sitesi uzerinden satis yapan SATICI arasında, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir. İşbu Sözleşmenin ekleri ve Websitesi’nde sunulan AC hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır. AC ve SATICI ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. Şöyle ki; SATICI, AC tarafından yönetilmekte olan elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı sanal mağazadan satış yapmak, AC da SATICI’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden SATICI’yı faydalandırmak istemektedir. Bu hususlar çerçevesinde Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.

Tanımlar

 • Websitesi / Elektronik Ticaret Platformu: Mülkiyeti AC’ye ait olan ve AC’nin işbu Sözleşme ile belirlenen “Hizmetler”ini üzerinde sunmakta olduğu www.avrupacarsi.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.
 • Hizmet/Hizmetler: “Üye”lerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla AC tarafından Websitesi’nde sunulan; ilan yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.
 • Kullanıcı/Kullanıcılar: Websitesi’ne erişimde bulanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
 • Üye/Üyeler: AC ile yapmış oldukları harici sözleşmelere dayalı olarak Websitesi’ne üye olan veya AC’nin sunduğu “Hizmetler”den yararlanan, “Alıcı” ya da “Satıcı” olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
 • Alıcı: Websitesi üzerinde “Satıcı” tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi “Üye”yi ifade eder.
 • Satıcı: Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi “Üye”yi ifade eder.
 • Sanal Mağaza/Satış Alanı: AC’nin Websitesi üzerinde AC prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı’lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcı’ların, bir ya da birden fazla mal ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları, sanal alanı ifade eder.
 • Üye Sayfası: Satıcı’nın, AC tarafından Websitesi’nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Websitesi üzerinde AC ya da AC’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcılar’ın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, AC tarafından Satıcı’ya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; AC işbu ticari faaliyette sadece, Satıcıya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza’nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağaza’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 • 1.Satıcı, “satıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle “Sanal Mağaza Açılış Gerekli Bilgileri eksiksiz ve dogru olarak girmelidir”. Satıcı tarafından işbu bilgiler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, AC’nin Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, Websitesi’nde bulunan üyelik formunu, tam ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem AC nezdinde Satıcı’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir. Satıcı, temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, AC’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle AC’in herhangi bir zarara uğraması halinde, AC’nin Satıcı’dan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.
 • 2.Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Websitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için AC ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 3.Satıcı, Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; AC’nin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle AC’nin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere AC tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak AC’ye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.Websitesi üzerinden AC’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine, portallara, dosyalara ve/veya içeriklere link verilebilecektir. Satıcı, yapılan yönlendirmenin; işbu linkin yönlendirdiği internet sitesi veya işleten kişisini desteklemek amacı taşımadığını veya bu internet sitesi/içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler, ürünler ve/veya bunların içeriği hakkında AC’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 • 5.Satıcı, Sanal Mağazası’nda ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.Satıcı Sanal Mağaza’sında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-1 Yasaklı Ürünler Listesi’nin (“EK-1”) içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Satıcı’nın EK-1’de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı AC’ye yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Satıcı olacaktır. AC’nin bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Satıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle AC’nin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere AC tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak AC’ye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde AC Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve AC’nin sair tazminat hakları saklı kalacaktır.“Marka Koruma Merkezi”: Websitesi üzerinde, sahte ürün ve marka hakkı ihlalleriyle mücadele adına; “Marka Koruma Merkezi” (“Merkez”) oluşturulacaktır. Bu sistemle, ilgili marka hakkı sahiplerine ve/veya kanuni temsilcilerine Websitesi’nde yer alan ürünleri inceleme ve fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini düşündükleri ürünler, firmalar hakkında şikâyette bulunma hakkı verilecektir. İletilen bildirimler AC tarafından incelenecek, gerekmesi halinde taraflardan ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Yapılan inceleme sonucunda nihai karar verme ya da karar vermeme yetkisi AC’de olacak, buna mukabil şikâyete muhataplar, Merkez dışında istedikleri gibi haklarını arayabileceklerdir. AC Taraflar arasında bilgi ve belge akışı temininde bulunacak, şikâyetin haklı sebeplere dayandığını düşünmesi halinde Satıcı’ya ait bilgileri şikayette bulunan hak sahibi ile paylaşacaktır.
 • 6.Satıcı, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde hükmü aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.
 • 7.Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. AC, yürürlükteki mevzuat veya bir mahkeme kararı uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ya da ilgili mevzuat gereği Satıcı’nın kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcı’ların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcı’lara iletilebilecektir.
 • 8.SATICI, Websitesi’ne üye olduğu esnasında bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağaza’sına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak Websitesi’nde AC aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, AC’nin bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.
 • 9.Websitesi üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi AC olacaktır. AC’nin önceden yazılı rızası alınmaksızın Satıcı tarafından Websitesi’nde yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla, kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Satıcı, Websitesi’ne iletmiş olduğu her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecek ancak bu içeriğin AC tarafından Hizmetler’in sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyette ve üçüncü kişilere ait sitelerde, sistemlerde işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılmasına ve AC’in reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel AC’ye tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.
 • 10.Satıcı kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Websitesi’ni kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Websitesi’nde yer alan Hizmetler’in kullanılması hukuka aykırı olup; AC’in bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • 11.AC, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. AC, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla AC’nin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin AC tarafından işbu madde hükmüne göre AC tarafından kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
 • 12.Satıcı, Websitesi’nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla AC tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 13.AC, Websitesi’nin tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlem alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İşbu amaçla AC, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. AC hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.
 • 14.Satıcı, işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. AC tarafından Satıcı’ya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartlar EK-2 Çalışma Mali Şart ve Prensipleri’nde (“EK-2”) belirlendiği şekilde uygulanacaktır. Komisyon ve ödeme koşullarında AC tarafından yapılacak olan değişiklikler, EK-2’nin yenilenmesi şeklinde gerçekleşecek ve değişiklik, yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. AC, söz konusu değişiklikleri posta yoluyla yazılı olarak bildirilebileceği gibi, ilgiliye e-posta gönderilmesiyle de tebliğ etmiş olacaktır. AC ayrıca Hizmetler’i geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşme’nin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlar AC tarafından yazılı olarak Satıcı’ya bildirilecektir. Bu durumlarda Satıcı’nın, Alıcı’lara karşı her türlü sorumluluğu devam edecek, bu süre zarfında yapılan satışların gereğini yerine getirecektir.
 • 15.Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. AC, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Websitesi’nde beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshederek, Satıcı’nın Sanal Mağazası’nı kapatılabilir. Satıcı böyle bir durumda AC’den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, AC’nin herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih ve zararına yönelik talep/mahsup hakkı saklıdır.
 • 16.Satıcı, Alıcılar’la Websitesi’nden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde “Satıcı” taraf olduğunu, AC’nin işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Sanal Mağazası’nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Websitesi’nden satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcıya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.Satıcı, Alıcıyla Websitesi üzerinden sözleşme akdedecek ve platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı’nın Websitesi üzerinden ya da farklı kanallarla ileteceği, kendisiyle platform dışında iletişime geçme ve satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecektir. Aksine durumlarda meydana gelebilecek her türlü zarardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır.
 • 17.AC tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha AC platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Websitesi’ne üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Websitesi’ne üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.
 • 18.Satıcı satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, Tüketicinin Korunması Hakkında ilgili Kanunu kabul etmek üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle AC’nin ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat, idari para cezası ve benzeri bedelleri AC’in ilk talebi halinde nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 19.Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve AC tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler AC tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. AC tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Website’sinden takip etmek ve/veya değişikliklerin gereklerini yerine getirmek zorundadır.
 • 20.Satıcı, ilgili Mevzuat hükümlerince basiretli bir tacir gibi davranmak, AC tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin AC’nin Websitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmek zorundadır. Satıcı, bizzat yürüttüğü, Sözleşme’ye aykırı olarak doğrudan iletişime geçtiği Alıcılar veya sair üçüncü kişiler ile işbirliği içinde olarak yürüttüğü çeşitli faaliyetleri ile AC kampanya ve indirimlerini manipüle eden tutumlar halinde olmamalıdır. Satıcı’nın AC tarafından uygulanmakta olan kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde olması ve bu faaliyetlerin AC nezdinde doğrudan veya dolaylı bir zarara yol açması halinde Satıcı, söz konusu zararı AC’nin ilk talebinde nakden ve defaten tazmin etmeyi ve/veya söz konusu zararın cari hesabından mahsup edilmesini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 21.Satıcı, satışa sunduğu Mal/Hizmet’i gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen yönetmelikleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, Mal/Hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. Satıcı’nın, Sözleşme’ye ve/veya Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen yönetmelik hükümlerine, Saticinin bulundugu ulkenin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak Mal/Hizmet listelemesi nedeniyle AC’nin maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumludur. AC tarafından Satıcı’nın Mal/Hizmet’i hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, AC ilgili Mal/Hizmet’i Websitesi’nden kaldırma hakkına sahiptir. Satıcı, AC’nın ilgili ürünü Website’sinden kaldırmasıyla ilgili olarak herhangi bir zarar talebinde bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 22.Satıcı, AC’nin Websitesi üzerinden yürütmekte olduğu operasyonun işlerliğine satıcı sıfatı altında katkıda bulunurken, bu işbirliğinin bir parçası olarak iyiniyet ve dürüstlük kurallarına uyarak faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, basiretli bir tacir hükümlerine uygun davranmayı, AC’nin iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda AC’nin kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle AC’nin herhangi bir zarara uğraması ve bu zararın oluşmasına Satıcı’nın kusur veya ihmalinin sebep olması halinde AC’nin bu zararı Satıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır.

Sözleşme Değişiklikleri

Satıcı, basılı olarak işbu Sözleşmeyi imzalayarak ya da sanal ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf olacak ve işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaktır. AC, Ek-2 haricinde (komisyon oranları, vade ve sair diğer finansal şartlar), gerekli görmesi halinde tek taraflı olarak işbu Sözleşme’de yer alan genel hizmet sunum şartlarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Websitesi’nde ilan ederek değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

Geçerlilik Süresi

İşbu sözleşme, Satıcı tarafından yazılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. Bununla birlikte, Taraflar’dan herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak veya e-posta ile bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin AC tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar AC tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Tarafların ilişkisini etkileyecek; ayrıca Satıcı’nın Sanal Mağaza’sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcı’lara karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında SATICI nin adresinde bulunan ulke hukuku gecerlidir. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde SATICI nin adresinde bulunan ulke Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kayıtların Geçerliliği

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda AC’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddesi  anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bütünlük

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

Bildirim

Satıcı ve ac, Satıcı’nın Websitesi’ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcı’nın Websitesi’ne kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

Yürürlük

12 (on iki) madde ve 2 (iki) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.Magaza basvurusun da bulunmus saticilar bu sartlari okumus ve onaylamis sayilmaktadir.

EK-1: Yasaklı Ürünler Listesi

 • Airbag ve ekipmanları
 • Alım-Satımı devlet iznine tabi olan ürünler
 • Alkollü içecekler
 • Ateşli silahlar ve bıçaklar
 • Askeri teçhizat
 • Canlı hayvan
 • Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
 • Dinleme cihazları
 • Hisse senedi, tahvil, bono
 • İnsan ve diğer canlı organları
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 • Kopya ve bandrolsüz ürünler
 • Kültür ve tabiat varlıkları
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Promosyon ürünleri
 • Pornografik içerikli malzemeler
 • Radar dedektörleri
 • Reçeteli ilaçlar ve Kontakt Lensler
 • Resmi kıyafetler ve üniformalar
 • Sahte veya Replika ürünler
 • Şans oyunları biletleri
 • Telsiz ve komünikasyon cihazları
 • TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
 • Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar
 • Uyuşturucu maddeler
 • Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
 • Yanıcı ve patlayıcı maddeler
 • Yasaklanmis yayınlar
 • Telif hakkını haiz ürünler
 • İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
 • Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
 • Mucizevi Tedavi Ürün veya Hizmetleri, Falcılık ve Büyücülük ve sair Hizmetler
 • Kişilik Hakları
 • Ürün özelliği taşımayan satışlar
 • Cinsel aktiviteye, diyete ve sair konulara ilişkin abartılı taahhüt içeren tüm ürünler
 • Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
 • Sosyal Ağ ve Diğer İnternet Üyelik Hesapları
 • Uyuşturucu Maddeler
 • Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları
 • Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
 • Emniyet kemeri adaptörü

EK-2: Çalışma Mali Şart Prensipleri ve Ödemeler

        Satici, avrupacarsi.com sitesi uzerinden yaptigi satislarda AC ‘ye  onceden AC’tarafindan belirlenmis komisyon oranina bagli olarak bir  hizmet bedeli odemek ile yukumludur ,Alicilar tarafindan yapilan odemler AC’nin anlasma sagladigi Mangopay Ödeme Hizmeti Sağlayıcı banka hesaplarina gecer ,Yapilan satisin ALICI tarafindan  onaylanmasi veya ilgili siparisin gonderiminden 14 gun sonra otomatik olarak SATICI MANGOPAY E-HESAPLARINA aktarilir ,yapilan satistan alinan ucretin gerekli komisyon tutari kesilerek aktarimi yapilir, ve bu durum banka masraf oranlari,odeme yontemleri gibi etkenlere bagli olarak degiskenlik gosterebilir.AC odeme periyodlarini ve turunu istedigi gibi yonetebilme hakkina sahiptir .AC komisyon oranlarini degistirme ve yonetme hakkina sahiptir . -Tum kategorilerde komisyon orani ‘ %13 ’  dur. Ödemeler Avrupacarsi.com odeme alma ve dagitma esnasinda  ‘Mangopay Ödeme Hizmeti Sağlayıcı hizmetleri’ni kullanır. -avrupacarsi.com’da satici kaydi esnasinda mangopay otomatik olarak bir ‘e-hesap’ olusturur. -Alicilardan gelen odemeler ,ALICI ilgili siparisi onayladiginda veya SATICI urunu kargo takip kodu ile birlikte gonderdikten 14 gun sonra avrupacarsi.com’un hizmet komisyon ucretleri kesilir ve satici mangopay e-hesaplarina aktarilir. MANGOPAY sozlesmeler ingilizcedir ve gerek oldugu takdirde mangopay ile yapilacak olan iletisim ingilizce yapilacaktir. Ödemeler Hizmetleri sözleşmesi icin tiklayin Elektronik Para İhraççı sözleşmesi icin tiklayin Bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, 01/01/2019 tarihinde, Satici tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

TÜM KATEGORİLER